Czy warto projektować we Wrocławiu dom z kominkiem ?

Od 1 lipca 2018 r. na terenie Wrocławia obowiązują przepisy tzw. uchwały antysmogowej, wprowadzającej ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Kontrolą nad przestrzeganiem tej uchwały zajmą się inspektorzy PINB, którzy w trakcie kontroli zwracać będą  uwagę na rodzaj zastosowanych instalacji grzewczych w obiektach budowlanych na terenie Gminy Wrocław.

Zgodnie z uchwałą NR XLI/1405/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw , ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, dotyczyć będą w szczególności kotłów, pieców oraz kominków, jeżeli:

1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub

2) wydzielają ciepło poprzez:

a) bezpośrednie przenoszenie ciepła lub

b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub

c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

Zakazy dotyczące stosowania kotłów i pieców na paliwa stałe są wprowadzane stopniowo:

1) od dnia 1 lipca 2018 r. dla instalacji oddanych do eksploatacji po dniu 30 czerwca 2018 r., z wyjątkiem instalacji będących w trakcie montażu w obiekcie budowlanym lub których montaż jest planowany, jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, przed dniem 1 lipca 2018 r.,

2) od dnia 1 lipca 2024 r. dla instalacji oddanych do eksploatacji przed dniem 1 lipca 2018 r., które nie spełniają wymagań w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012;

3) od dnia 1 lipca 2028 r. dla instalacji oddanych do eksploatacji przed dniem 1 lipca 2018 r., które spełniają wymagania w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3, 4 i 5 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012.

Jedynie w przypadku rejonów pozbawionych możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczych i gazowych nie stosuje się w/w regulacji. Jednak w przypadku zaistnienia, już po wejściu w życie uchwały, możliwości technicznych pozwalających na podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych będą mogły być eksploatowane przez okres nie dłuższy niż 15 lat od daty rozpoczęcia ich eksploatacji.

Uchwała antysmogowa dopuszcza eksploatację kominków, pod warunkiem, że spełnione w odniesieniu do tych instalacji są łącznie następujące wymagania:

1) jeżeli w trakcie spalania biomasy stałej zachowane są określone normy emisji pyłu oraz

2) nie stanowią one podstawowego źródła ciepła w lokalu.

Zgodnie z uchwałą zakazuje się stosowania takich paliw stałych jak:

1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,

4) biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Uchwała antysmogowa stanowi akt prawa miejscowego, a zatem obowiązuje w granicach administracyjnych Gminy Wrocław i dotyczy wszystkich mieszkańców tego terenu, którzy są użytkownikami eksploatującymi instalacje o mocy do 1MW.